TPG-Kurser – Grundläggande och Fördjupningar!!
Med fokus på Massa- och Papper/Kartong industrin

Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel.

Filtrera kurser här baserat på intresseområde
Alla kurser kan genomföras på ert bruk med anpassning av material och nivå till er process och utrustning.

2024-05-22T09:41:22+02:00

Webbkurs – Grundläggande papper-kartongtillverkning (5 dagar)

I papperstillverkningen tillsätts fiber, vatten och energi. Olika kemikalier kan tillsättas beroende på vilken slutprodukt man önskar. I en modern papper/kartongtillverkning tillverkas papperet i ett antal steg:

 • Massaframställning med vissa egenskaper
 • Malning och/eller annan fiberbehandling
 • Tillsats av ev. kemikalier – mälderiet
 • Fördelning i inloppslådan
 • Avvattning och formering på viran
 • Pressning mellan valsar
 • Torkning, normalt på cylindrar
 • Bestrykning/Ytlimning i limpress
 • Glättning/kalandrering

Kursen skall ge dig bas/grundläggande kunskap i hela papper och kartongtillverkningen, för varje processavsnitt, dess uppbyggnad, flöden.

 • 4/9 – 11/9 – 18/9 – 25/9 – 2/10 2024

 • Webbkurs

 • Sista anmälningsdag: 21 augusti 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 22 950:- ex moms
2024-05-21T14:45:39+02:00

Laborantutbildning i Etapper
Våtlab – Processlab – Miljölab – Kvalitetslab – Utvecklingslab

På laboratorierna har laboranter ett varierat arbete för att stötta produktionen. Man arbetar både med kontroll av online-instrument och analyser samt tar prover från olika delar av processen i fabriken. Arbetet styrs av uppsatta rutiner och laboratoriet är ackrediterat även för vissa miljöanalyser. Dessutom krävs kvalitetskontroller, rapportering och registrering av provtagningar. Då är det viktigt att kunna och förstå om analysvärden är rimliga och hur detta påverkar produktionen för bästa produktkvalitet.

Laborantutbildning Etapp 1
Översiktlig grund över ett integrerat bruks processer, både massabruk och papper/kartongbruket.

Laborantutbildning Etapp 2 och 3
Här går vi vidare med en fördjupning av massabruket (etapp 2) och en fördjupning av papper/kartongbruket (etapp 3), hur de olika processdelarna, provtagningar, analyser och egenskaper hänger ihop. Vid dessa utbildningstillfällen (etapp 2+3) kommer vi att vara på ett bruk samt genomföra praktiska laboratorieövningar.

 • Statistik-Aritmetik
 • Statisk processkont
 • Arbetsmiljö
 • Baskemi
 • Fiberlinje
 • Kemikalieåtervinning
 • Massaegenskaper
 • Mälderi till torkpartiet
 • Bestrykning
 • Kalandrering
 • Pappersegenskaper
 • Laborantutbildning Etapp 1, 15-17 oktober 2024 – Sista anmälningsdag: 17 september 2024
 • Laborantutbildning Etapp 2, datum kommer – Bruk

 • Laborantutbildning Etapp 3, datum kommer – Bruk

 • 20 950:- ex moms per etapp
2024-05-22T09:41:42+02:00

Stock till Kartong/Papper

Målet med utbildningen är att hjälpa varje kursdeltagare att förstå hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. De olika momenten vid massatillverkning behandlas, den viktigaste processutrustningen beskrivs och väsentliga processvariabler definieras. Massaberedningen gås igenom och pappers- och kartongmaskinens uppbyggnad och funktion beskrivs.

 • Vedstruktur, Renseri
 • Sulfatmassa fiberlinjen
 • Sulfatmassa återvinningen
 • Mekanisk massaframställning
 • Returfiber
 • Pappers- och kartongtillverkning
 • Massaberedning
 • Pappers- och kartongmaskiner
 • Gävle, 9-10 oktober 2024 – Sista anmälningsdag: 11 september 2024
  Karlstad, 13-14 november 2024 – Sista anmälningsdag: 16 oktober 2024
  Luleå/Piteå, 15-16 januari 2025 – Sista anmälningsdag: 18 december 2024

 • Har sista anmälningsdagen varit? Kontakta oss!

 • 14 450:- ex moms

2024-05-21T14:45:52+02:00

Kurs i Defekter och Avsättningar i processen

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

 • Kemisk/mekanisk massabrukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska, kemiska och biologiska defekter
 • Prickar och fläckar – Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning, analyser – Identifiera prover
 • Ta med egna ”reklamationer”
 • 1-2 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 3 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:46:05+02:00

Processteknik PM//KM Våtändan – Mälder till Pressparti

Fiberråvaran kommer till bruket antigen som pumpmassa eller som balar/rullar. I Mälderiet bereds önskad blandning av massa för att papperet/kartongen skall få rätt egenskaper. Därefter mals massan för att bättre kunna bindas till annan fiber. Massan fördelas och blandas med kemikalier för att påverka dess pH-värde. Fyllnadsmedel som krita och kaolin tillsätts för att påverka papperets vithet och opacitet. För att minska papperets vattenupptagning kan limämnen tillsättas mälden samt alun. Stärkelse tillsätts för att öka papperets styrka och styvhet. Retentionsmedel för att öka finfraktion och fyllmedel att stanna på viran. Därefter renas mälden via sileri innan den sprutas ut på viran via inloppslådan. Inloppslådans funktion är att fördela suspensionen jämnt tvärs virapartiet. Arkformning sker genom att viran avvattnas via filtrering eller förtjockning. I presspartiet pressas pappersbanan mot en eller två filtar i flera pressnyp varvid torrhalten ökar till ca 40 %. Pressutrustningens egenskaper och förändringar av pappersbanan påverkar papperets slutegenskaper.

 • Massa och mäldframställning
 • Funktions och produktionskemikalier
 • Mälderiet – Malning
 • Inloppslådan
 • Virapartiet – Formering
 • Filtar och dess funktion
 • Hur styr vi retention och formation?
 • Formning – papperets egenskaper
 • Presspartiet – Pressfiltrar
 • 22-24 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 24 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2024-05-22T09:40:36+02:00

Grundläggande kurs i Mäldkemi

Mäldkemin innebär hur funktionen hos de kemikalier som används vid papper/kartong tillverkning fungerar och påverkar processen. Beroende på slutprodukt och dess egenskaper tillsätts olika funktion och produktionskemikalier som fyllmedel, stärkelse, polymerer till fibern i olika retentionssystem.

 • Fiberråvaror-Malning
 • Fiber-vattensystemet
 • Yt och kolloidkemi
 • Fyllmedel-Stärkelse
 • Våtstyrka-Hydrofobering
 • Retentionssystem
 • Mikrobiologi – störsubstanser
 • Applikationer
 • 15-17 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 17 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2024-05-21T14:46:32+02:00

Sulfatfabrikens Kemikalieåtervinning

För att kunna tillverka sulfatmassa krävs en fungerande kemikalieåtervinning. I kemikalieåtervinningen återvinner man natriumet och svavlet till natriumsulfid och natriumhydroxid. Den organiska substansen bränns och generar då all energi som behövs i fabriken. Återvinningen av kemikalierna sker i flera steg:

 • Indunstning; avdunsta vatten från svartluten
 • Sodapannan; svartluten förbränns
 • Kausticering; omvandla grönluten till vitlut
 • Mesaugn; omvandla kalciumkarbonat till kalciumoxid

Kursen skall ge dig fördjupad kunskap och förståelse för processtegen och processkemin.

 • 15-17 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 17 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2024-05-21T14:46:42+02:00

Grundläggande Processteknik Sulfatmassa

Kursen skall ge dig grundläggande kunskap i både fiberlinjen och kemikalieåtervinningen. Du skall få förståelse för hur de olika processtegen påverkar varandra både ur körbarhet och massakvalitet. Sulfatmassa tillverkas genom att man behandlar vedflisen från renseriet med en alkalisk kokvätska i en kontinuerlig eller satsvis kokare och därmed frigör fibrerna. Genom att välja en viss vedråvara och processbetingelser kan man producera en massa med specifika egenskaper.
I kemikalieåtervinningen återvinns de aktiva kemikalierna som används i koket genom att indunsta svartluten från koket, förbränna svartluten i sodapannan och slutligen omvandla grönluten till vitlut i kausticringen samt omvandla kalciumkarbonatet till kalciumoxid i mesaugnen.

 • Råvaran-Renseriet
 • Kokning-Silning/Tvätt
 • Blekning-Massakvalitet
 • Indunstning-svartlut
 • Sodapanna -grönlut
 • Kausticering/mesa -vitlut
 • 29-31 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 1 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!
 • 26 950:- ex moms
2024-05-22T09:58:24+02:00

Processteknik PM//KM – Torkparti inkl ånga och kondensat

I torkpartiet ökas torrhalten till 90-95 % och energiförbrukning ökar markant. Papperets slutliga egenskaper bestäms i hög grad av den mekaniska och termiska behandling det utsätts för under torkningsförloppet. Därför utformas torkpartiet efter papperets slutegenskaper. Torkpartiet består av ett antal torkgrupper där papperet torkas över ånguppvärmda torkcylindrar uppbyggda på olika sätt. Man tar tillvara ångan som genereras och producerar el. I efterbearbetningen bearbetas papperet till rätt format och kvalitet.

 • 12-14 november 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2024-05-21T14:49:04+02:00

Fördjupning Fiberlinjen – Process och Kemi

Fördjupningskurs som skall ge dig kunskap och förståelse vad som händer kemisk med fibern under hela fiberlinjen samt hur processtegen och dess kemi hänger ihop. För att kunna optimera körbarheten och undvika driftproblem krävs kunskap i kolhydratkemi, kokkemi och blekkemi. Vi kommer att diskutera vedens sammansättning, cellulosa, hemicellulosa, lignin och olika bindningar samt dess kemiska reaktioner. Kokets kemi, kolhydrats och ligninreaktioner. Kokkinetiken påverkan på delignifieringen, kedjeklippning av cellulosakedjan och nedbrytning och utlösning av kolhydraterna samt blekkemin. Man bör ha baskunskap i kemi för att ta till sig kursen.

 • 29-30 november 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 1 november 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:51:41+02:00

Processteknik Bestrykning/Ytbehandling

Med bestrykning menas att papper eller kartongen skall få en bra tryckyta. Genom att bestryka blir pappersytan jämnare, tar lättare upp tryckfärgen och trycket blir mindre flammigt. Ytskiktet blir poröst med många små porer som ger jämn färgabsorption mm. Opaciteten blir högre och man sparar på fibern. Dessutom ändras ljusheten, den blir högre samt glans. Vid bestrykning av papper och kartong påförs ytan en bestrykningssmet bestående av pigment, bindemedel och tillsatskemikalier.

 • Ved och fiberns uppbyggnad
 • Malning
 • Mälden-Torkpartiet
 • Bestrykning (ytbehandling)
 • Bestrykningsprocessen
 • Bestrykningssmetar-reologi
 • Pigment-Bindemedel-Tillsatskemikalier
 • Smetkök/smetrecept
 • Styrning av pålägg och bana
 • Tryck-Tryckkvalitet
 • Papper/kartongegenskaper påverkan
 • 26-28 november 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 29 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 26 950:- ex moms
2024-05-21T14:53:21+02:00

Kemisk Massatillverkning – Renseriteknik-Fliskvalitet

Vi vill ha en jämnare massakvalitet, högre effektivitet i processen och därmed förbättrade produkter i sulfatmassatillverkning. En optimal sortering av veden, färsk ved in till bruket innebär mindre störningar och minimerade processkostnader. För bästa körbarhet i kokaren krävs optimal flisstorlek och en jämn impregnering av kokvätskan (vitluten). Därför är det viktigt att förstå ved-och fiberegenskaperna, aktuell processteknik och hur man kör renseriet optimalt. Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap och fördjupad förståelse för hela processen.

 • Skog/Ved/Fiber
 • Vedgård
 • VMF-Klassifiering
 • Barkning
 • Flisning
 • Flismätning
 • Kokning
 • Problem
 • 5-6 november 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 8 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms

2024-05-21T14:53:29+02:00

Ånga och kondensatsystem – Brukets omlopp

Kunskap och förståelse för ånga- och kondensatsystem är ett måste för att undvika energiförluster eller haveri. Du skall få verktyg för att kunna öka energiutnyttjande och driftsäkerheten för din anläggning. Du som arbetar med ånga/kondensat i din produktion, utför underhållsarbeten, nyinstallerar eller utvecklar applikationer för ånga.

 • Ångteori – Energins runder
 • Ångans kvalitet
 • Ångtabell/Mollierdiagram
 • Mättad och överhettad ånga
 • Ångomformare/Ånglåda
 • Värmeöverföring/värmeförluster
 • Kondensatsystemets utformning
 • Kondensathantering
 • Kondensatpumpar/Ventiler
 • Reglering/reglerproblem
 • 20-21 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 23 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:53:37+02:00

Fabrikens Vattenhantering
Råvatten – Bakvatten – Avloppsvatten

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för hur fabrikens vatten påverkar miljön. Vad i vattnets innehåll dvs hur löst och kolloidala ämnen påverkar miljön och hur undviker vi detta? Att förstå vattenkemin? Hur kan vi optimera reningen av avloppsvatten till recipienten? Vilka behandlingsmetoder finns, hur fungerar dom i processen och vilka problem kan uppstå? När vi går mot produktionsökning och/eller systemslutning, minskning av vattenmängden i processen, hur påverkar detta vattenstrategier och miljön. Vilka krav ställer myndigheterna på utsläppen till vatten när vi går mot hållbarhets kvalité?

 • Myndighetskrav – BAT
 • Vattenflöden i processen
 • Grundläggande vattenkemi
 • Vattenrening
 • Biologiska metoder
 • Anaerob behandling
 • Kemisk Fällning
 • Microflotation
 • Felsökning/Problemlösning
 • 19-20 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 22 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms

2024-05-21T14:53:46+02:00

Grundläggande Matarvattenteknik – Vattenkemi
”Rening-Behandling-Skadefall”

Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förståelse för de krav som ställs på vattenkvalitet i olika situationer. Man skall förstå kemiska begrepp och grundläggande kemi och de metoder som används för rening av vattnet. Hur behandlar man pannvatten, matarvatten och ånga&kondensat. Deltagarna skall förstå vilka skador som kan uppkomna vid olika driftsituationer och hur man kan lösa problem i sin anläggning, minska haverier och få en stabil drift av matarvattenreningen.

 • Grundläggande vattenkemi –vanliga begrepp
 • Rekommendationer & Riktvärden
 • Vattenrening –Allmän-Flockning & Filtrering-jonbyte
 • Matarvattenbehandling
 • Pannvattenbehandling
 • Ånga & Kondensatbehandling
 • Inspektioner & skadefall
 • 27-28 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 30 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-22T09:58:51+02:00

Framtida ledare – Högre Kurs i Branschkännedom

Talangutveckling av morgondagens ledare inom Pappers- och Massaindustrin

Syfte

Framtidens marknad för pappers- och massaprodukter förändras och framtida processer kräver teknikkunskap samt kunskap inom områden som nya produkter, hållbarhetsutveckling via grön omställning samt nya innovationer. Utbildningen skall även ge dig kunskap och förståelse för projektledning, investeringar samt ett engagerande ledarskap. Den ska bana väg för karriärs-möjligheter ledarskapsmässigt och skapa nätverk samt bidra till ökad attraktion för skogsindustri-branschen.

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha en bred kunskap om pappers- och massaindustrin olika delar för att bli en framtida ledare samt skapa nätverk med branschkollegor.

Målgrupp/Förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom massa och papper/kartong industrin och som har en ambition att inta en ledande ställning.

Pedagogik och genomförande

Utbildningen genomförs som en hybridutbildning med både fysiska och digitala delar utspridda blockvis under ett helt år med diskussonsuppgifter inlagda. Utöver det en del egenstudier via vår digitala utbildningsportal Greenbox. Utbildningen avslutas ev. med prov för att säkerhetsställa kunskaperna samt utdelning av certifikat.

Data och informationsinnehåll

Under utbildningen kommer all data och ekonomisk information bygga på det som kallas
modellbruk, dvs inga företagsunika siffror eller detaljer kommer att kunna presenteras med hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

 • Skogen och råvaror
 • Processkunskap
 • Produkter och biprodukter
 • Hållbar utveckling – Miljö – Säkerhet
 • Framtida innovationer
 • Marknad-Ekonomi
 • Projekt & Investeringar
 • Agil utveckling/Engagerande ledarskap
 • Preliminärt 21 januari 2025
 • Sista anmälningsdag: 20 december 2024
  Har sista anmälningsdagen varit? Kontakta oss!

 • HKB-Utbildningen kostar 90 000 kr men pilotåret 2025 har ett reducerat pris
  SEK 75 000 per person.
  Allt kursmaterial, lunch, middag och fika på de fysiska träffarna ingår i kursavgiften.

2024-05-21T14:55:23+02:00

Grundläggande Processteknik – TMP//CTMP

Mekaniska pappersmassor framställs genom att veden sönderdelas och de frilagda fibrerna bearbetas mekaniskt. Processerna styrs så att fibrerna friläggs med största bibehållna längd och ljushet. Vid dessa processer friläggs lameller och fibriller från fiberväggarna och bildar en ”finfraktion” som i sin tur ger styrka och optiska egenskaper. Papper/kartong av mekanisk massa kännetecknas av låg densitet, hög styvhet, hög opacitet och oftast god tryckbarhet. Raffineringsprocessen börjar redan i pluggskruven före förvärmaren eller före raffinören där flisen sönderdelas. Flisen fortsätter i inloppet till raffinören och mellan bommarna, ut kommer långa stickor som passerar malzonen där den bearbetas. Bearbetning av fiberväggarna till önskad mjukhet och fiberytorna till önskad bindningsbenägenhet. Massan slungas ut ur malzonen vid en koncentration på ca 45 %. Blekning av mekanisk massa finns två metoder; reducerande blekning dvs ditionitblekning eller oxiderande blekning dvs med peroxid och natronlut.

 • Råvaran
 • Ved-fiberuppbyggnad
 • Ved till flis
 • TMP-CTM-Processen
 • TMP-CTMP Styrning och reglering
 • TMP-CTMP Energiåtervinning
 • Massakvalitet-Egenskaper
 • 28-29 januari 2025
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 30 december 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:55:35+02:00

Kemisk Massatillverkning – Blekeriteknik

Under kokning har det mesta av ligninet lösts ut. Men restligninet måste tas bort för att få en vit sulfatmassa med rätt kvalitet. I blekningen förändra man strukturen på ligninet med kemikalier så att det blir lösligt i alkalisk miljö. Blekning sker i flera steg sk bleksekvenser främst ECF eller TCF. Innan slutblekning förbehandlas massan med syrgas sk syrgadelignifiering för att bibehålla styrkan. Ett bleksteg består av en MC-pump, en MC-mixer, ett blektorn eller reaktor och ett eller flera tvättsteg.

 • Allmänt fiberlinjen
 • Blekning-utrustning
 • Syrgasblekning
 • Klordioxidtillverkning
 • Blekkemi
 • Bleksekvenser
 • Massakvalitet
 • 20-21 januari 2025
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 23 december 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms

Intresseanmälan

Livet är ett ständigt lärande

Fokus för alla våra utbildningar är att kompetensutveckla inom skogs- och massaindustrin. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig svensk näring som står sig väl i jämförelse med aktörer på andra marknader. Att stärka branschen var anledningen till att The Packaging Greenhouse startades 2004.

Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

Nedan ser du aktuella utbildningar men utbudet och möjligheterna är naturligtvis mycket större än så. Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning.
Möjligheterna är många och specialanpassas alltid.

Vad vi menar med kvalitet

TPG har kurser av kvalitet

Några citat från deltagare på Greenhouse utbildningar

”Det var kanonbra att först få det teoretiska och sedan gå rakt ut till en verklig kartongmaskin för att se, ta på och framförallt förstå från verkligheten.”

”Bra, mycket givande diskussioner om verkliga grejer – mina egna projekt gjorde stora framsteg i tankearbetet.”

”Jag lärde mig mycket om problemlösning i min egen verklighet.”

”Fantastiskt kunniga lärare med mångårig erfarenhet på området.”

”De praktiska momenten gav mig en riktig AHA-upplevelse!”

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss direkt eller lämna dina uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.