Laddar Kurser

Utbildning för laboranter i flera etapper

Våtlab – processlab – Miljölab – Kvalitetslab – Utvecklingslab
Process-Kemi-Analyser/Provtagning-Mätning

Bakgrund

På laboratorierna har laboranter ett varierat arbete för att stötta produktionen. Man arbetar både med kontroll av online-instrument och analyser samt tar prover från olika delar av processen i fabriken. Arbetet styrs av uppsatta rutiner och laboratoriet är ackrediterat även för vissa miljöanalyser. Dessutom krävs kvalitetskontroller, rapportering och registrering av provtagningar. Då är det viktigt att kunna och förstå om analysvärden är rimliga och hur detta påverkar produktionen för bästa produktkvalitet.

Mål

Den röda tråden är process-provtagning-analys-produktkvalitet. Utbildningen skall ge laboranten grundläggande kunskap och förståelse för hela bruken. Den skall ge ett fördjupande kunskap hur de krav som kunderna ställer på produkterna, påverkar analysarbetet. Deltagarna skall efter utbildningen kunna förstå vidareutveckling av analysmetoder, arbetssätt och underhåll/felsök på analysinstrument samt vara behjälpig i projekt att driva utvecklingen på laboratoriet framåt.

Genomförande

Utbildningen genomförs i 3 etapper a 2.5 dagar. Lärarledd utbildning inkl. gruppuppgifter. Etapp 1 är en översiktlig grund över ett integrerat bruks processer, både massabruk och papper/kartongbruket på konferenshotell i Stockholm. Etapp 2 går vi vidare med en fördjupning av massabruket och i etapp 3 en fördjupning av papper/kartongbruket, hur de olika processdelarna, provtagningar, analyser och egenskaper hänger ihop. Vid dessa utbildningstillfällen (etapp 2+3) kommer vi att vara på ett bruk samt genomföra praktiska laboratorieeövningar där Greenhouse kommer att tillhandahålla resurser.

Preliminärt innehåll

Etapp 1

Statistik

 • Vad är det
 • Hur använder man det optimalt

Aritmetik

 • Medelvärdesberäkningar
 • Spridningsmått

Förstå SCAN-G 2:63

 • Statisk behandling av provdata

Statisk processkontroll

Trollboken

Arbetsmiljö

Baskemi

 • Atomer, joner, molekyler
 • Kemiska bindningar
 • pH, syror och baser
 • Viktiga grundämnen
 • Metaller
 • Monomer-Polymer
 • Absorption-Adsorption

Massabruket- översiktlig process

Fiberlinjen

 • Vedens uppbyggnad
 • Barkning, Flisning
 • Kokning-svartlut
 • Tvättning
 • Silning/virvelrening
 • Syrgasdelignifiering, blekning

Kemikalieåtervinning

 • Indunstning -tjocklut
 • Sodapannan -grönlut
 • Kausticering -viltut
 • Mesaugn

Massaegenskaper

Papper/kartongbruket – översiktlig process

 • Mälderiet-malning-additiv dosering
 • Formning-Avvattning
 • Inloppslåda-Virapartiet
 • Presspartiet
 • Torkpartiet-ånga kondensat
 • Ytlimning
 • Bestrykning
 • Kalandrering

Pappersegenskaper

Etapp 2

Massabruket-Fördjupning
Fiberlinje

Processchema
Vedens sammansättning
Fiberns uppbyggnad
Renseriet

 • Barkning
 • Flisning
 • Sållning
 • Fliskvalitet

Bestämning av torrhalt för flis och bark
Bestämning av storleksfördelning av flis
Bestämning av extraktivämnen
Massa produktion och provning

 • Massaprovning
 • Fiberegenskaper
 • Kemiska och fysikaliska analyser

Bestämning av massakoncentration
Bestämning av torrsubstans
Kokning

 • Kokförlopp
 • Svartlut
 • vitlut

Analys av kappatal-viskositet
Grupparbete/Praktisk övning
Eftersileri
Analys av spethalt
Massatvätt

 • Tvättapparater
 • Optimal tvätt

Analys av tvättförlust
Syrgasdelignifiering och blekning

 • Utrustning
 • Bleksekvenser
 • Blekmetoder
 • Blekkemikalier

Analys av ljushet och pH
Övriga analyser

Kemikalieåtevinning

Återvinningscykeln

Definitioner

Analys av vitlut och grönlut

Grupparbete-praktisk övning

Analys av alkali

Indunstning

 • Tunnlut-tjocklut
 • Effekter
 • Luten och ångans väg

Analys av lutens torrhalt och fiberinnehåll

Sodapannan

 • Uppbyggnad
 • Reaktioner
 • Smälta

Analys av vätesulfid innehåll

Kausticering/mesaugn

 • Uppbyggnad
 • Reaktioner
 • Grönlut till vitlut

Analys av totalt svavel och sulfat

Analys av fri CaO

Grupparbete-praktisk övning

Etapp 3

Papper/kartongbruket-Fördjupning

Processchema

Vad analyserar vi och mäter?

Papper-kartongegenskaper

Mälderiet

 • Utrustning
 • Massa
 • Tillsatskemikalier
 • Mäldrecept
 • Mätgivare

Malning

 • Utrustning
 • Malenergi, malgrad
 • Kantbelastning

Malningens inverkan på fibern

Malningens inverkan på egenskaper

Variabler som påverkar malresultatet

Inloppslådan

 • Komponenter
 • Läppöppning-strålhastighet
 • Ytviktsprofil

Inverkan på produktegenskaper

Avvattning-Formation

 • Utrustning
 • Styrande faktorer
 • Formeringsprocessens effekt på

formationen

Fiberorienteringen och dess inverkan på

egenskaperna

 • Kvalitets och körbarhets problem

Fibervinkelns inverkan

Twist och curlproblem

Pressning

 • Utrustning
 • Pressnyp

Faktorer som påverkar pressning

Fiber-vattensystemet

Torkning

 • Utrustning
 • Torkfaser

Fiberns påverkan under torkning

Ånga och kondensat

 • Ångkvot
 • Planhet
 • Ytjämnhet

Ventilation

Ytlimning-Bestrykning

On-line/offline

 • Utrustning
 • Smetberedning

Fiberns påverkan under bestrykning

Inverkan på egenskaperna

Provning av papper och kartong:

Teori. Kemiska och fysikaliska metoder för provning

av papper och kartong.

Praktik. Olika analysmetoder.

Hur används slutprodukten?

Ex på provning av papper/kartong

 • Mekaniska egenskaper
 • Våtstyrkeegenskaper
 • Optiska egenskaper
 • Ytegenskaper
 • Aska
 • Anisotropi
 • Fiberorientering
 • FormationCurl
 • Mikrobiologi

Utbildare

Per Sundblad, Spcc
Carl Zotterman, Papercom
Håkan Envall, TPG
m.fl

Datum/plats

Etapp 1: 31 jan – 2 feb 2023 – Stockholm
Etapp 2: 14-16 mars 2023 – Billerud Frövi
Etapp 3: 3-5 maj 2023 – Bruk

Sista anmälningsdag: 3 januari 2023 (Etapp 1). Redan gått? Kontakta oss för att se om det finns plats kvar.

Pris

20 950 kr ex moms etapp 1
19 700 kr ex moms etapp 2
19 700 kr ex moms etapp 3

Övrigt

30 % rabatt från deltagare 3 och uppåt från samma företag

Anmäl intresse till kursanmalan@tpg.se
Funderingar, frågor – hör av er till Urban:
urban.ojteg@tpg.se eller 072–303 13 57

Villkor: Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Intresseanmälan