2024-05-21T14:45:52+02:00

Kurs i Defekter och Avsättningar i processen

Vid massa-papper och kartongtillverkning ställs höga krav på renlighet och kvalitet. Kunskap krävs om defekter och avsättningar som påverkar produktkvaliteten. Dessutom förståelse för hur prickar och fläckar uppstår, att identifiera och analysera samt lösa problemet. Vilka och vad som orsakar lukt och smakproblem vid kartongtillverkning. Kursen skall ge dig kunskap att förbättra produktkvaliteten och minska reklamationer.

 • Kemisk/mekanisk massabrukets miljö
 • Papper/kartongbrukets miljö
 • Defekter i massa-papper-kartong
 • Mekaniska, kemiska och biologiska defekter
 • Prickar och fläckar – Lukt och smak
 • Sökrutiner och åtgärder
 • Provtagning, analyser – Identifiera prover
 • Ta med egna ”reklamationer”
 • 1-2 oktober 2024
 • Stockholm

 • Sista anmälningsdag: 3 september 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:53:29+02:00

Ånga och kondensatsystem – Brukets omlopp

Kunskap och förståelse för ånga- och kondensatsystem är ett måste för att undvika energiförluster eller haveri. Du skall få verktyg för att kunna öka energiutnyttjande och driftsäkerheten för din anläggning. Du som arbetar med ånga/kondensat i din produktion, utför underhållsarbeten, nyinstallerar eller utvecklar applikationer för ånga.

 • Ångteori – Energins runder
 • Ångans kvalitet
 • Ångtabell/Mollierdiagram
 • Mättad och överhettad ånga
 • Ångomformare/Ånglåda
 • Värmeöverföring/värmeförluster
 • Kondensatsystemets utformning
 • Kondensathantering
 • Kondensatpumpar/Ventiler
 • Reglering/reglerproblem
 • 20-21 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 23 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms
2024-05-21T14:53:37+02:00

Fabrikens Vattenhantering
Råvatten – Bakvatten – Avloppsvatten

Kursen skall ge dig kunskap och förståelse för hur fabrikens vatten påverkar miljön. Vad i vattnets innehåll dvs hur löst och kolloidala ämnen påverkar miljön och hur undviker vi detta? Att förstå vattenkemin? Hur kan vi optimera reningen av avloppsvatten till recipienten? Vilka behandlingsmetoder finns, hur fungerar dom i processen och vilka problem kan uppstå? När vi går mot produktionsökning och/eller systemslutning, minskning av vattenmängden i processen, hur påverkar detta vattenstrategier och miljön. Vilka krav ställer myndigheterna på utsläppen till vatten när vi går mot hållbarhets kvalité?

 • Myndighetskrav – BAT
 • Vattenflöden i processen
 • Grundläggande vattenkemi
 • Vattenrening
 • Biologiska metoder
 • Anaerob behandling
 • Kemisk Fällning
 • Microflotation
 • Felsökning/Problemlösning
 • 19-20 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 22 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms

2024-05-21T14:53:46+02:00

Grundläggande Matarvattenteknik – Vattenkemi
”Rening-Behandling-Skadefall”

Utbildningen skall ge deltagarna kunskap och förståelse för de krav som ställs på vattenkvalitet i olika situationer. Man skall förstå kemiska begrepp och grundläggande kemi och de metoder som används för rening av vattnet. Hur behandlar man pannvatten, matarvatten och ånga&kondensat. Deltagarna skall förstå vilka skador som kan uppkomna vid olika driftsituationer och hur man kan lösa problem i sin anläggning, minska haverier och få en stabil drift av matarvattenreningen.

 • Grundläggande vattenkemi –vanliga begrepp
 • Rekommendationer & Riktvärden
 • Vattenrening –Allmän-Flockning & Filtrering-jonbyte
 • Matarvattenbehandling
 • Pannvattenbehandling
 • Ånga & Kondensatbehandling
 • Inspektioner & skadefall
 • 27-28 november 2024
 • Sista anmälningsdag: 30 oktober 2024
  Har den varit? Kontakta oss!

 • 17 450:- ex moms